Globėjų naujokų rekordų siekimas;  Jays' Springer nutildo paukščius  Sportas

Globėjų naujokų rekordų siekimas; Jays’ Springer nutildo paukščius Sportas

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Klivlando naujokas Stevenas Kwanas pataikė trigubą bazę ir tapo pirmuoju žaidėju, pasiekusiu bazę bent tris kartus per pirmąsias keturias savo rungtynes, kai „Guardians“ pirmadienį 10:7 pranoko Kanzas Sičio „Royals“.

Kwanas, kuris per dieną atliko 5 už 5 ir saugiai pasiekė šešis kartus per dieną, seriją baigė 9 prieš 13. Jis pateko į bazę 15 kartų iš 19 rungtynių ir keturis kartus pelnė įvartį.

Šiam puslapiui reikalingas Javascript.

Kad galėtumėte skaityti aukščiausios kokybės turinį, reikalingas „Javascript“. Įjunkite jį savo naršyklės nustatymuose.

kAmw: D E9C66 #qxD:? E96 6: 89E9: ??:? 8 | @? 52J H6C6 E96 7: CDE @ 7 9: D 42C66C]k ^ Am

kAm ~ D42C | 6C425 @ 25565 2 EH @ CF? 9 @> 6C 7 @ C E96 vF2C5: 2? D]{@ 82? p == 6? W` _X 62C? 65 E96 H 😕 H: E9 EH @ D4 @ C6 = 6DD: ??:? 8D]k ^ Am

kAmp? 5C6H q6?:? E6? 5: 925 E9C66? 9: ED 2? 5 E9C66 #qxD 7 @ C z2? D2D r: EJ]y2 <6 qC6? EK W_ `X 8 @ E E96 = @ DD]k ^ Am

k9bmq {& t yp * $ b[ *p}ztt$ _k^9bm

kAm}t( *~#z — v6@C86 $AC:?86C 2?DH6C65 3@@:?8 72?D H:E9 2 EH@CF? 9@>6C 2?5 2? #qx 5@F3=6[ 2?5 E96 %@C@?E@ q=F6 y2JD >256 E9C66 DA2C<=:?8 5676?D:G6 A=2JD 😕 2 b_ G:4E@CJ @G6C E96 }6H *@C< *2?<66D]k ^ Am

kAmp = 6 <| 2? @ 29 W` _X DECF4 <@FE D6G6? :? D: Aš: ??:? 8D[ 96=A:?8 E96 q=F6 y2JD 6IE6?5 E96:C *2?<66 $E25:F> H:? DEC62< E@ 7:G6]k ^ Am

kAm $ AC: 86C C6> 2: D E2C86E65 3J 72 D 7 @ C 9: DE:> 6 @? E96 a_`f 492> A: @? D9: A w @ FDE @? pDEC @ D[ 7@F?5 8F:=EJ 3J |2;@C {628F6 q2D632== @7 DE62=:?8 D:8?D H:E9 2? F?2FE9@C:K65 42>6C2]k ^ Am

kAmu2? D 3 @@ 65 $ AC:? 86C 367 @ C6 2? 5 5FC:? 8 6249 2E 32E[ 2?5 96 7:?:D965 2 EC:A=6 D9@CE @7 E96 4J4=6 😕 E96 =625@77 DA@E] y @ C52? # @> 2? @ 62C? 65 9: D E9: C5 D2G6 2? 5} @]h 32EE6C $ 2? E: 28 @ tDA:? 2 = 925 E9C66 D:? 8 = 6D 7 @ C E96 q = F6 y2JD]k ^ Am

kAm} 6H * @ C <7:?: D965 H: E9 7 @ FC 9: ED]y2> 6D @? % 2: == @? W_ `X 8 @ E E96 = @ DD]k ^ Am

k9bm! wx {{xt $ d[ |t%$ ck^9bm

kAm!wx{pst{!wxp — y]%]# 62 => FE @ 9: E 2 EH @ CF? 9 @> 6C 7 @ C! 9: = 256 = A9: 2:? E96 6: 89E9: ??:? 8[ 2?5 #9JD w@D<:?D 2?5 s:5: vC68@C:FD 7@==@H65 H:E9 CF?D4@C:?8 5@F3=6D]k ^ Am

kAm% 96! 9: ==: 6D EC2: = 65 c _ 367 @ C6 E96J D4 @ C65 7: G6 CF? D:? E96 6: 89E9 282:? DE EH @ | 6ED C6 =: 6G6CD]# 62 => FE @ ‘D 7: CDE 9 @> 6C @ 7 E96 D62D @? 566A:? E @ E96 = 67E 7: 6 = 5 D62ED> 256: E c b]w @ D <:? DC: AA65 2 EJ:? 8 5 @ F3 = 6 E @ = 67E @ 77 $ 6E9 {F8 @ W_ `X[ 2?5 vC68@C:FD =:?65 @?6 :?E@ E96 C:89E46?E6C 82A 7@C 2 dc =625]k ^ Am

kAm $ 6C2? E9 @? J s @>:? 8F6K W` _X E @ DD65 “ ^ b D4 @ C6 = 6DD: ??:? 8D 7 @ C E96 H :?]qC25 w2? 5 H @ C <65 E96?:? E9 7 @ C 2 D2G6]k ^ Am

9: ==: 6D E9: C5 32D6> 2? p = 64 q @ 9>> 256 E9C66 6CC @ CD:? E96 7: CDE E9C66: ??:? 8D[ 2 325 =@@< 2D 96 EC:6D E@ H:? E96 E9:C5 32D6 ;@3 @G6C C@@<:6 qCJD@? $E@EE]k ^ Am

k9bm% xvt # $ b[ #ts $~) `k^9bm

kAmst%#~x% — y2G:6C qá6K 9:E 2 E:63C62<:?8 EH@CF? 9@>6C 😕 E96 6:89E9 :??:?8[ D6?5:?8 E96 %:86CD E@ E96 H:?]k ^ Am

kAmqá6K 5C @ G6:? pFDE 😕 | 625 @ HD H: E9 2 bhe 7 @@ E D9 @ EE @ = 67E @ 77 # J2? qC2D: 6C]qá6K 2? 5 | 625 @ HD 2C6 EH @? 6H 255: E: @? D 7 @ C 2 E62> 9 @ A:? 8 E @ 4 @? E6? 5]k ^ Am

kAm |: 4926 = uF => 6C W` _X A: E4965 E96 6: 89E9[ 2?5 vC68@CJ $@E@ 8@E E9C66 @FED 7@C s6EC@:E’D 7:CDE D2G6 @7 E96 D62D@?]k ^ Am

kAmy]s]| 2CE:? 6K 9 @> 6C65 7 @ C q @ DE @?]pFDE 😕 s2G: D W_ `XE @@

k9bmp% w {t% xr $ `b[ #p*$ ak^9bm

kAm%p|!p[ u=2] –! 2F = q = 24 <3FC? A: E4965 7: G6 D4 @ C6 = 6DD: ??:? 8D[ 2?5 E96 pE9=6E:4D 92?565 E96 #2JD E96:C 7:CDE =@DD @7 E96 D62D@?]k ^ Am

kAmq = 24 <3FC? W` _X DECF4 <@FE D6G6? 2? 5 H2 = <65 @? 6[ 96=A:?8 E96 C63F:=5:?8 p’D F?56C ?6H >2?286C |2C< z@ED2J H:? E96:C D64@?5 DEC2:89E 27E6C 368:??:?8 E96 D62D@? H:E9 EH@ =@DD6D]k ^ Am

kAm $ 6E9 qC @ H? 2? 5 t = G: D p? 5CFD 6249 9: E 2 E9C66 CF? 9 @> 6C 7 @ C ~ 2 <= 2? 5]96 USD = 5 @? } 6FD6 9: E 9: D 7: CDE 42C66C 8C2? 5 D = 2> H: E9 EH @ @FE:? E96?:? E9 282:? DE% 2> A2 q2J @ FE7: 6 = 56C qC6EE! 9: ==: AD]k ^ Am

kAm (2? 56C uC2? 4 @ 925 9: D E9: C5 E9C66 9: E 82> 6 @ 7 E96 D62D @? 7 @ C E96 # 2JD]{F: D! 2E: ñ @ W_ `X 56A2CE65:? E96 7: CDE: ??:? 8 H: E9 2 DEC2:? 65 = 67E @ 3 =: BF6]k ^ Am

kAm # ~ rzxt $ e[ #p}vt#$ c W`_Xp#{x}v%~}[ %6I2D — y@D6 x8=6D:2D’ 7@FCE9 9:E H2D 2 E:63C62<:?8 #qx D:?8=6 😕 E96 `_E9 :??:?8[ 2?5 r@=@C25@ H@? 2 82>66?5:?8 C6A=2J 492==6?86[ DA@:=:?8 %6I2D’ 9@>6 @A6?6C]k ^ Am

kAmp7E6C% 6I2D A:? 49 9: EE6C (: ==: 6 r2 = 9 @ F? 9: E 2 EJ:? 8 5C: G6:? E96?:? E9[ x8=6D:2D AFE r@=@C25@ 29625 😕 E96 `_E9 2?5 r@??@C y@6 25565 2 9@>6C @77 vC68 w@==2?5 W_`X[ E96 6:89E9 #2?86CD A:E496C]k ^ Am

kAm |: E49 v2CG6C H2 = <65 H: E9 @? 6 @FE:? E96 # 2? 86CD `_E9[ E96? H2D 7@C465 @FE D=:5:?8 :?E@ E96 328 2D D64@?5 32D6>2? qC6?52? #@586CD’ C6=2J E9C@H H2D H:56 @7 7:CDE — 2==@H:?8 |2C4FD $6>:6? E@ D4@C6 7C@> D64@?5 2?5 p5@=:D v2C4:2 E@ >@G6 FA 2 32D6]k ^ Am

kAmqFE # @ 4 <: 6D> 2? 286C qF5 q = 24 <492 == 6? 865 E96 A = 2J[ 2?5 27E6C 2 =6?8E9J C6G:6H[ :E H2D 56E6C>:?65 E92E v2CG6C’D D=:56 :?E6C76C65 H:E9 E96 7:6=56C] v2C4: 2 2 = D @ H2D CF = 65 @FE[ 6?5:?8 E96 82>6]k ^ Am

k9bm ~ # x ~ {t $ a[ q#t(t#$ _k^9bm

kAmqp{%x|~#t — r65C:4 |F==:?D 9:E 2 EH@CF? D:?8=6[ qCF46 +:>>6C>2?? A:E4965 7@FC D92CA :??:?8D 2?5 q2=E:>@C6 H@? :ED @A6?:?8 82>6 2E 2 D=:89E=J 2=E6C65 r2>56? *2C5D]k ^ Am

kAm ~? E96 b_E9 2 ??: G6CD2CJ @ 7: ED:? 2F8FC2 = D62D @?[ q2=E:>@C6’D 32==A2C< =@@<65 ?@E:4623=J 5:776C6?E 27E6C E96 H2== 😕 =67E 7:6=5 H2D AFD965 324< 2?5 >256 E2==6C 😕 E96 @77D62D@?] % 96? 6H 5:> 6? D: @? D H6C6? ‘E 2 724E @ C:? E9: D 82> 6[ E9@F89]k ^ Am

kAmq2 = E:> @ C6 H @? 7 @ C E96 7: CDE E:> 6 E9: D D62D @? 27E6C 36: 8 DH6AE:? 2 E9C66 82> 6 D6C: 6D 2E% 2> A2 q2J]k ^ Am

Autorių teisės 2022 The Associated Press. Visos teisės saugomos. Šios medžiagos negalima skelbti, transliuoti, perrašyti ar platinti be leidimo.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published.